Dostawa kwiatów Ogólne kadry sprzedaży

Warunki sprzedaży (CGV)

Artykuł 1: Definicja i zakres

Niniejszy dokument (Ogólne Warunki Sprzedaży) określa warunki sprzedaży zawieranej pomiędzy z jednej strony osobami dokonującymi zakupu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zwanymi dalej „nabywcą” a z drugiej strony spółką Universal Flower SASU, zwaną dalej jako „Kwiat uniwersalny”.

Artykuł 2: Stosowanie i sprzeciw wobec ogólnych warunków sprzedaży

Złożenie zamówienia oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Wszelkie odmienne warunki określone przez kupującego będą zatem, w przypadku braku wyraźnej akceptacji, niewykonalne wobec Universal Flower bez względu na to, kiedy zostały mu o tym poinformowane.

Fakt, że Universal Flower nie korzysta w danym momencie z któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z któregokolwiek z tych warunków w późniejszym terminie.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na mocy prawa, rozporządzenia lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia zachowują całą swoją moc i zakres.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, bez powiadomienia, przez Universal Flower. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od 27 października 2021 r. Anulują i zastępują wszystkie poprzednie wersje tych warunków. Rozumie się jednak, że zmiany dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży nie będą miały zastosowania do zamówień wcześniej przyjętych i potwierdzonych przez Universal Flower.

Artykuł 3: Zdolność prawna

Klienci deklarują, że są pełnoletni i w pełni zdolni do zawierania umów.

Artykuł 4: Przyjmowanie zamówień

Informacje podane przez kupującego przy składaniu zamówienia zobowiązują go: w przypadku błędnego sformułowania danych teleadresowych odbiorcy Universal Flower nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia produktu.

Zamówienia są ostateczne dopiero po ich potwierdzeniu poprzez zapłatę ceny przez kupującego.

Po wysyłce żadna modyfikacja lub anulowanie zamówienia przez kupującego nie może być brane pod uwagę, a zapłacona cena nie zostanie zwrócona, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy przewidzianego w artykule 7.

Artykuł 5: Ceny produktów

Ceny produktów podane są w euro z uwzględnieniem wszystkich podatków. Uwzględniają podatek VAT oraz wszelkie obniżki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy zostanie podana w formularzu zamówienia przed zatwierdzeniem sprzedaży.

Produkty dostarczane są w cenie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Płatność ceny dokonywana jest gotówką w momencie przyjęcia zamówienia.

Artykuł 6: Bezpieczeństwo płatności

Universal Flower zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność płatności internetowych za pomocą banku lub karty kredytowej dzięki swojemu systemowi płatności powierzonemu usługodawcy specjalizującemu się w bezpieczeństwie płatności. Universal Flower gwarantuje całkowitą poufność Twoich informacji bankowych, zabezpieczonych protokołem SSL, który automatycznie sprawdza ważność praw dostępu podczas płatności kartą kredytową i szyfruje wszystkie wymiany w celu zagwarantowania poufności. Nigdy nie znamy i nigdy nie przechowujemy informacji dotyczących Twojej karty bankowej.

Artykuł 7: Dostawa

Dostawa jest realizowana w wybranym przez Ciebie kraju w terminie przewidzianym przez bezpośrednie dostarczenie produktu do zapowiedzianego odbiorcy lub w przypadku nieobecności, poprzez powiadomienie o dostępności.

Kupujący zostaje poinformowany i akceptuje, że dostawa nie może być zrealizowana w określonym czasie.

Universal Flower w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie z przyczyny od niej niezależnej, a w szczególności w przypadku złej pogody, katastrofy, strajku, siły wyższej, niepełnych lub nieprecyzyjnych danych kontaktowych odbiorcy lub klienta , nieobecność adresata.

7.1 Warunki dostawy

Twoje zamówienie jest przesyłane do naszego partnera Teleflor International Partner Systems Ltd (TIPS), który następnie prześle je do jednej z 60 000 kwiaciarni rzemieślniczych obecnych w 150 krajach międzynarodowej sieci.
Wybrana kwiaciarnia, bliska odbiorcy Twojego zamówienia, skomponuje produkt kwiatowy i dostarczy go ręcznie do odbiorcy Twojego zamówienia.

Dostawa zostanie zrealizowana w wybranym przez Ciebie kraju w ciągu 24 do 72 godzin od zatwierdzenia zamówienia.

Termin ten zależy od :
strefa czasowa kraju dostawy Twojego zamówienia dzień i godzina złożenia zamówienia Nieobecność odbiorcy :
W przypadku nieobecności odbiorcy w jego skrzynce pocztowej zostanie pozostawione zawiadomienie o przejściu doręczyciela. 7.2 Dostawa Twojego zamówienia

Terminy dostaw są wskazane tak dokładnie, jak to możliwe.
Przekroczenie terminów dostawy nie może powodować powstania szkód.

W przypadku nieobecności odbiorcy, osoba odpowiedzialna za dostawę pozostawi awizo z danymi kontaktowymi, informując odbiorcę o warunkach dostawy produktu i ewentualnie adresie odbioru.
Jeśli odbiorca nie odbierze produktu w ciągu 48 godzin, klient i odbiorca nie mogą domagać się żadnych roszczeń dotyczących jakości produktu, zwrotu pieniędzy lub odszkodowania, klient nie może wypowiedzieć umowy sprzedaży. Druga dostawa może zostać zrealizowana na życzenie klienta, z zastrzeżeniem okresów przechowywania produktu. Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami podróży.

Wreszcie, jeśli produkt nie został dostarczony, z jakiegokolwiek powodu innego niż przypadek siły wyższej, sprzedaż może zostać następnie anulowana, a kupujący otrzyma zwrot ceny z wyłączeniem wszelkich innych odszkodowań lub odszkodowań i odsetek.

Wojna, zamieszki, pożary, strajki, wypadki, ograniczenia w ruchu i niemożność dostawy są uważane za przypadki siły wyższej zwalniającej Universal Flower z obowiązku dostawy.
Universal Flower będzie na bieżąco informować kupującego o przypadkach lub zdarzeniach wymienionych powyżej.
W każdym razie dostawa na czas może nastąpić tylko wtedy, gdy kupujący jest na bieżąco ze swoimi zobowiązaniami wobec Universal Flower.

Artykuł 8: Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy zwrot produktów musi podlegać formalnej umowie między Universal Flower a kupującym.

Artykuł 9: Skargi

Reklamacje należy składać, o ile dotyczą produktów świeżych, nie później niż dwa (2) dni od dostarczenia produktu.Wszystkie towary i usługi świadczone przez Sprzedającego korzystają z prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w artykułach od L.211-4 do L.211-13 francuskiego kodeksu konsumenckiego oraz gwarancji dotyczącej wad rzeczy sprzedanej, w warunkach przewidziane w artykułach 1641 do 1648 i 2232 francuskiego kodeksu cywilnego.

Artykuł 10: Zarządzanie danymi osobowymi

Universal Flower przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plików i wolności, znowelizowanej rozporządzeniem europejskim 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych, zwanym RODO.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Kartą Ochrony Danych.

Zapoznaj się z naszą Kartą Ochrony Danych.

Sekcja 11: Obsługa klienta

Obsługa Klienta dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 bez przerwy oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00 czasu francuskiego. e-mailem do Biura Obsługi Klienta

Odpowiedź na każde żądanie informacji zostanie udzielona w ciągu 48 godzin.

Możesz również napisać do :

Universal Flower
15 rue Lucien Fremont
60810 Zaparzacz
Francja

Artykuł 12: Spory sądowe i mediacja

Skargi lub spory będą zawsze przyjmowane z uważną życzliwością, a ci, którzy zadają sobie trud wyjaśnienia swojej sytuacji, zawsze zakładają dobrą wiarę.

Reklamacje dotyczące jakości kwiatów i roślin należy zgłaszać do naszych działów w ciągu maksymalnie pięciu (5) dni roboczych od daty dostawy do odbiorcy.

W przypadku sporu Klient złoży uprzednią reklamację do Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy :

Universal Flower
Obsługa klienta
15 rue Lucien Fremont
60810 Zaparzacz
Francja

E-mail: Obsługa klienta

Zgodnie z art. firma Universal Flower, która nie rozwiązała sporu.

Od 15 lutego 2016 r. platforma internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest otwarta dla publiczności. Każdy konsument, który napotka spór z firmą mającą siedzibę na terytorium Unii, ma możliwość złożenia wniosku o mediację za pośrednictwem tej platformy. Zgodnie z rozporządzeniem europejskim 524/2013 Universal Flower informuje o istnieniu europejskiej platformy rozstrzygania sporów między e-sprzedawcami a konsumentami: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 13: Jurysdykcja

W przypadku sporu dotyczącego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży z kupującym niebędącym handlowcem sądem właściwym może być sąd miejsca zamieszkania pozwanego, sąd miejsca faktycznego dostarczenia towaru lub miejsca wykonania usługi.

W przypadku sporu dotyczącego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży z kupującym posiadającym status kupca sądami właściwymi będą sądy w Paryżu.

Sprzedaż produktów na tej stronie podlega prawu francuskiemu niezależnie od kraju zamieszkania kupującego, miejsca złożenia zamówienia czy miejsca dostawy.