Dostawa kwiatów Karta ochrony danych

Karta ochrony danych | Powszechny kwiat

Nasze zaangażowanie w ochronę Twoich danych osobowych.

Tożsamość administratora danych

Universal Flower SASU o kapitale 328 620,00 €, zarejestrowana w RCS w Nanterre pod numerem B 419 910 641, której siedziba znajduje się " Carré Champerret ", 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret.

Partnerstwo oparte na zaufaniu między firmą Universal Flower a jej klientami

Universal Flower zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych swoich klientów. W związku z tym zobowiązujemy się do przestrzegania ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, zmodyfikowanej przez europejskie rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony danych osobowych znane jako "RGPD".

Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Karcie ochrony danych.

Zakres stosowania

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Universal Flower przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Nasza polityka obejmuje również inne sposoby gromadzenia danych osobowych, np. przez telefon, gdy użytkownik kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta. Ewentualni podwykonawcy niezbędni do realizacji Twojego zamówienia na naszej stronie internetowej lub usługi przetwarzającej Twoje dane osobowe mogą w swoich własnych warunkach korzystania z usług posiadać, oprócz niniejszej polityki, zasady prywatności zgodne z GDPR.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych

Universal Flower gromadzi dane osobowe każdego Użytkownika przeglądającego, konsultującego i zamawiającego na swojej Stronie, w szczególności poprzez wykorzystanie plików cookies zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i europejskiego.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe ?

Utworzenie konta
Odwiedzanie naszej strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie
Przy składaniu zamówienia
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, takich jak formularz kontaktowy czy telefon
Przeglądanie Witryny i przeglądanie produktów
Jakie dane osobowe gromadzimy ?

Dane osobowe Klienta wyszczególnione poniżej są przechowywane jedynie przez czas ściśle niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów.

Dane dotyczące Twojego zamówienia

Informacje, których zebranie jest bezwzględnie konieczne do realizacji zamówienia są oznaczone gwiazdką i dotyczą :

1. nazwisko, imię,
2. swój adres e-mail,
3. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
4. twoja wiadomość,
5. Twoje dane bankowe.
Wymagane są również :
6. nazwisko, nazwisko i imię odbiorcy,
7) adres pocztowy, numer telefonu.

Gromadzimy również dane osobowe podczas zakupu naszych produktów. W szczególności zbieramy informacje o ilości i charakterze Twoich zakupów, informacje o Twoich zamówieniach, Twoich fakturach i historii Twoich klientów.

Pisemna wiadomość, którą zdecydujesz się dołączyć do swojego bukietu, to dane poufne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane ?

Wszystkie dane osobowe są poufne, a dostęp do nich jest ograniczony do tych pracowników Universal Flower lub podwykonawców działających w imieniu Universal Flower, którzy potrzebują ich w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych są zobowiązane do zachowania poufności. Dane odbiorcy Twojego bukietu są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.
Universal Flower jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i nigdy nie przekaże tych informacji osobom trzecim, ani nie wykorzysta ich do celów komercyjnych.

Zgodnie z przepisami nie zbieramy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, danych osobowych o charakterze genetycznym, danych osobowych o charakterze biometrycznym w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych osobowych dotyczących zdrowia lub danych osobowych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Te szczególne kategorie danych osobowych nigdy nie są gromadzone ani przetwarzane przez Universal Flower.

Zebrane dane są niezbędne do następującego przetwarzania :
Zarządzanie i śledzenie stosunków handlowych między Universal Flower a klientem (w szczególności operacje dotyczące zamówień, dostaw, transakcji, płatności i faktur, reklamacji itp;)
Personalizacja zawartości Strony, poprawa doświadczenia klienta;
Prowadzenie statystyk pomiaru oglądalności i badań marketingowych;
Zapobieganie i zwalczanie oszustw podczas opłacania zamówienia;
Zarządzanie naszymi zobowiązaniami wobec klientów
Zarządzanie zamówieniami i dostawami

W ramach wypełniania naszych zobowiązań wobec klientów, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu zarządzania naszymi relacjami biznesowymi z Państwem, w tym zarządzania zakupami i zamówieniami, dostarczania Państwu produktów oraz dostarczania Państwu naszych usług i ofert promocyjnych, które mogą Państwa zainteresować. Informacje te pomagają nam w ulepszeniu Twoich zakupów online, jak opisano poniżej.

Zarządzanie relacjami z klientami

Używamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, aby zaktualizować nasze pliki klientów i zapewnić Ci dostosowane i spersonalizowane usługi.

Komunikacja z Państwem

Zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, faktur lub skarg dotyczących obsługi klienta.

Wymagania prawne lub regulacyjne

Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych, w tym wymogi bezpieczeństwa narodowego, zwalczania nadużyć finansowych lub egzekwowania prawa.

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych

Zebrane dane są również wykorzystywane w kontekście zapobiegania i zwalczania oszustw, w szczególności oszustw związanych z kartami kredytowymi. Universal Flower zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez klienta podczas składania zamówienia oraz do podjęcia wszelkich środków uznanych za konieczne w celu sprawdzenia, czy osoba, której rachunek bankowy jest obciążany, jest rzeczywiście tą, która złożyła zamówienie, w celu uniknięcia wszelkich nieuczciwych płatności. Weryfikacja ta może przybrać formę prośby o dowód tożsamości i/lub zamieszkania.

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi ze strony klienta, Universal Flower zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez klienta.

Zarządzanie danymi osobowymi

- W Universal Flower masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi
Po przekazaniu danych osobowych firmie Universal Flower, użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je w każdej chwili aktualizować, modyfikować lub usunąć, wysyłając pocztą na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Francja

- Twoje prawa dotyczące ochrony Twoich danych
Zgodnie z ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, zmodyfikowaną przez RGPG, masz kilka praw do zarządzania swoimi danymi :

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ;

prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
prawo do jej sprostowania;
prawo do usunięcia danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do określenia instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i ujawniania danych osobowych po śmierci;
prawo do złożenia skargi do CNIL;
- Jak korzystać ze swoich praw ?
pocztą wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości wysłaną na następujący adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Francja

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o treści tych praw, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem.
Przekażemy Państwu nasze odpowiedzi na Państwa żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądań.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Zebrane dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. W takich przypadkach Universal Flower dokona ustaleń ze swoimi podwykonawcami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli dane podmioty przetwarzające nie są członkami porozumienia Privacy Shield w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki lub nie mają siedziby w kraju, którego ustawodawstwo uznano za zapewniające odpowiednią ochronę, podpiszą "standardowe klauzule umowne" Komisji Europejskiej lub będą podlegać wewnętrznym wiążącym zasadom zatwierdzonym przez władze.

Okres zatrzymywania danych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Los danych osobowych po śmierci

Universal Flower informuje Użytkownika, że może on za życia określić dyrektywy dotyczące zachowania, usunięcia i przekazania jego danych osobowych po jego śmierci. Dyrektywy te mogą być ogólne lub szczegółowe. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub odwołać swoje dyrektywy, składając wniosek wraz z ważnym dowodem tożsamości drogą pocztową na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Francja

Przekażemy Ci nasze odpowiedzi na Twoje żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twoich kompletnych żądań.

SMS / MMS

Universal Flower może wykorzystać numer telefonu komórkowego klienta do realizacji zamówienia, a także może go wykorzystać w celach marketingowych. W każdej chwili klient ma możliwość sprzeciwu w prosty i bezpłatny sposób, wysyłając pocztą wraz z ważnym dowodem tożsamości na adres :

Universal Flower
Dział Ochrony Danych Osobowych
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Francja

Przekażemy Państwu nasze odpowiedzi na Państwa żądania tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa żądań.

Aktualizacja naszej karty danych osobowych

Niniejsza polityka może być aktualizowana okresowo i bez powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu nowych zasad na tej stronie. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie przekazania nam Twoich danych. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce Prywatności i uzyskamy Twoją zgodę, jeśli będzie to konieczne i wpłynie na cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe. W celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, niniejsza polityka jest corocznie weryfikowana przez nasze służby.

Słowniczek
"Anonimizacja" jest zdefiniowana jako "rezultat przetwarzania danych osobowych w celu nieodwracalnego uniemożliwienia ich identyfikacji";

Zbieranie" definiuje się jako "czynność polegającą na gromadzeniu danych osobowych. Zbieranie to może odbywać się np. za pomocą kwestionariuszy lub formularzy internetowych;

"Zgoda" oznacza swobodne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, poprzez które wyrażają Państwo zgodę, w formie oświadczenia lub wyraźnego aktu pozytywnego, na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych;

"Dane osobowe" lub "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej;

"Prawa chroniące Twoje dane osobowe": oznacza zbiór praw podstawowych opisanych w rozporządzeniu europejskim, dotyczących :

prawo do informacji
prawo dostępu; oraz
prawo do sprostowania; oraz
prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym;
prawo do przenoszenia;
prawo do sprzeciwu;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do określenia dyrektyw dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po swojej śmierci;
prawo do złożenia skargi do CNIL;
"Pseudonimizacja" oznacza każdy techniczny i organizacyjny środek bezpieczeństwa, który polega na zastąpieniu identyfikatora w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

"Stosunki handlowe" obejmują wszystkie relacje między Universal Flower a klientami, takie jak na przykład zakup produktów lub usług, korzystanie z obsługi posprzedażowej, udział w grach online, zwrot produktów, składanie reklamacji, udział w badaniach satysfakcji lub w ramach programu lojalnościowego;

"Administrator" to osoba lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych;

"Podprocesor" to osoba lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby, organu lub organizacji odpowiedzialnej za przetwarzanie;

"Strona trzecia" oznacza każdą osobę inną niż Universal Flower i Ty sam;

"Przetwarzanie danych osobowych" oznacza każdą operację lub grupę operacji zastosowanych wobec Państwa danych, niezależnie od tego, o jakie medium usług internetowych chodzi i jaki proces został zastosowany.